החברה לחקר התרבות הערבית היהודית של ימי הביניים

על אודות החברה – ייסודה ומטרותיה

החברה לחקר התרבות הערבית היהודית בימי הביניים נוסדה בשנת 1984 ביוזמתם של פרופ' נורמן גולב ז"ל מאוניברסיטת שיקגו, פרופ' יהושע בלאו ז"ל ויבל"א פרופ' חגי בן-שמאי מהאוניברסיטה העברית, פרופ' נועם סטילמן מאוניברסיטת בינגהמטון בניו יורק, ואחרים. מייסדי החברה ראו לנגד עיניהם את הצורך בעידוד חקר הספרות הענפה שנכתבה בלשון הערבית היהודית מראשיתה לאחר הכיבושים הערביים במרחב שבין בבל במזרח ועד ספרד במערב, ומסוריה בצפון ועד תימן בדרום.

מאז הלכה החברה והתרחבה וכיום רשומים בה כמאתיים חוקרות וחוקרים מכל רחבי תבל שמחקריהם עוסקים בהיבטים מגוונים של התרבות הערבית-היהודית בימי הביניים.

מטרות החברה

1.  עידוד חקר התרבות הערבית- היהודית של ימי הביניים, בכל תחומי הידע של זמננו: ההיסטוריה, החברה, תולדות ההגות והמחשבה הדתית, תולדות חוכמת הלשון העברית, פרשנות המקרא וההלכה, חקר המאגיה והאמונה העממית, השירה והספרות, ועוד.

2.  חינוך וטיפוח של צוותי מחקר חדשים בתחומים שונים, ובכלל זה ידיעת הלשון הערבית-היהודית ומחקרה, ההסטוריה, הפאליאוגרפיה, הקודיקולוגיה, חקר הגניזה, תורת הספרות, הפילוסופיה, והמדעים.
  
3. הפצת פירות המחקר וקידום המודעות לחשיבותה, להישגיה, ולעושרה של התרבות הערבית-היהודית בחוגים רחבים.

פעילות החברה

החברה מקיימת כינוס דו-שנתי, פעם בארץ ובפעם בחו"ל לסירוגין עם ממוצע של כארבעים וחמש הרצאות וכשישים משתתפים. בימי פתיחת הכינוסים משתתפים אף מעל מאה איש. הכינוס ה-20 של החברה ייערך באוניברסיטת חיפה בקיץ 2022.

כנס היסוד נערך באוניברסיטת שיקגו ב-1984 וההרצאות יצאו בכרך Judaeo-Arabic studies: proceedings of the Founding Conference of the Society for Judaeo-Arabic Studies, [Chicago, May 1984], edited by Norman Golb, Amsterdam : Harwood Academic Publishers c1997.

רוב הפירות של 20 הכינוסים הקודמים פורסמו באופן עצמאי בבמות מתאימות, אך חלקם פורסמו במרוכז כגוןGenizah research after ninety years: the case of Judaeo-Arabic: papers read at the third congress of the Society for Judaeo-Arabic Studies, edited by Joshua Blau, Stefan C. Reif, Cambridge: Cambridge University Press 1992; עלי עשור: דברי הועידה העשירית של החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית של ימי-הביניים, בעריכת דניאל י' לסקר וחגי בן-שמאי, באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשס"ט 2008.
 
מלבד הכינוסים הדו-שנתיים, החברה עורכת מפקידה לפקידה כינוסי ביניים לרגל אירועים מיוחדים, כגון ערב העיון לזכרו של פרופ' יואל קרמר שנערך במכון בן צבי ביום שני, ט' בטבת, תשע"ט, 17.12.2018והכינוס שנערך בתש"ף בשיתוף מכון בן-צבי לרגל מלאות מאה שנה להירצחו של פרופ' ישראל פרידלנדר, מחשובי חוקרי הלשון הערבית של הרמב"ם, שנרצח ברוסיה במהלך שליחות לאומית. הכינוס נערך בימים ימים שני ושלישי, י״ח – י״ט באלול תש״ף, 8-7 בספטמבר, 2020.

תקנון

החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית של ימי הביניים (להלן: החברה) נוסדה בשנת 1984, והיא מונה חברות וחברים מרחבי העולם, שמחקריהם עוסקים בהיבטים מגוונים של התרבות הערבית-היהודית בימי הביניים. לאחר שנים רבות שהחברה קיימה את פעילותה בעזרתו של מכון בן-צבי (להלן: המכון) על בסיס רצון טוב, נחתם באפריל 2023 מסמך הבנות המעַגֵן את החברה כמרכז מחקר במכון. התקנון שלהלן מבהיר את מטרות החברה ואת דרכי פעולתה כמרכז מחקר במכון.

מטרות החברה

1. עידוד חקר התרבות הערבית- היהודית של ימי הביניים, בכל תחומי הידע של זמננו: ההיסטוריה, החברה, תולדות ההגות והמחשבה הדתית, תולדות חוכמת הלשון העברית, פרשנות המקרא וההלכה, חקר המאגיה והאמונה העממית, השירה והספרות, ועוד.

2.  חינוך וטיפוח של צוותי מחקר חדשים בתחומים שונים, ובכלל זה ידיעת הלשון הערבית-היהודית ומחקרה, ההסטוריה, הפאליאוגרפיה, הקודיקולוגיה, חקר הגניזה, תורת הספרות, הפילוסופיה, והמדעים.
 
3. הפצת פירות המחקר וקידום המודעות לחשיבותה, להישגיה, ולעושרה של התרבות הערבית-היהודית בחוגים רחבים.

מבנה החברה

החברה היא גוף מחקרי עצמאי שאינו ישות משפטית, המורכב מחוקרים וחוקרות עצמאיים או החברים במוסדות אקדמיים שונים, שבראשם נשיא.ה, סגן.ית נשיא.ה וועד פועל.  נושאי התפקידים נבחרים ע"יבידי חברי וחברות החברה, מבין חבריה, לתקופת כהונה קצובה של 4 שנים, עם אפשרות של הארכה לתקופת כהונה אחת נוספת. 

הוועד הפועל של החברה ימנה עד 15 חברות וחברים, מהארץ ומחו״ל, שייצגו את מגוון עיסוקיהם ותחומי עניינם של חברי החברה, והרכבו ישקף את אופייה הפלורליסטי של החברה. כמו שאר נושאי התפקידים, חברי הוועד הפועל יבחרו בידי חברי החברה וחברותיה בכינוס הדו-שנתי, מבין חבריה, לתקופת כהונה קצובה של 4 שנים, עם אפשרות של הארכה לתקופת כהונה אחת נוספת.

תקנון החברה (וכל שינוי עתידי בו) יועברו בוועד הפועל ויאושררו באסיפה הכללית. הוועד הפועל יכונס בכל כינוס של החברה, ויהיה זמין לדיונים וירטואליים על פי הצורך.

כל חברי החברה וחברותיה משלמים דמי חברות שנתיים, לצורך מימון פעילותה של החברה. גובה דמי החברות ייקבע על ידי הוועד הפועל ויאושרר בכינוס האסיפה הכללית.

גזבר או גזברית החברה, שייבחרו בכינוס הדו-שנתי של החברה יהיו ממונים על ניהול כספי החברה, ובכלל זה תרומות ייעודיות והוצאות פעולה שונות.

פעילות החברה

  • כינוס דו-שנתי, המתקיים לסירוגין בארץ (בצמידות לקונגרס העולמי למדעי היהדות) ובחו"ל. בהוצאות הארגון והכינוס יישא, ככל האפשר, המוסד המארח, אך החברה והמארח יפנו גם לגורמים חיצוניים כדי לגייס מימון נוסף להוצאות הכינוס. הוצאות הנסיעה וההשתתפות בכינוסים יכוסו בדרך כלל על ידי החברים והחברות. חברים שאין לרשותם משאבים מוסדיים יוכלו לפנות אל החברה, שתסייע בכיסוי הוצאות אלה לפי הצורך והאפשרות. סדר היום של הכינוס הדו-שנתי יכלול גם אסיפה כללית של החברה.
  • כינוסי ביניים לרגל אירועים מיוחדים.
  • פירסום פירות הכינוסים בבמות מתאימות.
  • עידוד שיתופי פעולה עם גורמים אקדמיים שונים, בחקר התרבות הערבית-היהודית ובתחומים קרובים בארץ ובחו״ל.
לקריאה נוספת

בעלי תפקידים

תודות

תודות למר מיקי פדרמן ולקרן פדרמן, Federman Enterprizes, שתרומתו הנדיבה איפשרה להתחיל בבניית האתר. תודות לקרן טיסן, Fritz Thyssen Stiftung, על תרומתה לכיסוי הוצאות הכנס במינכן.